top of page

Vedtægter for Netværket Blue Sky Innovation

1. Formål:
 •  Udgøre et trygt forum, hvor innovative mennesker kan dele deres tanker og ideer uden frygt for, at andre overtager de projekter, de inspirerer til.

 • Fremme erfaringsudveksling og gensidig inspiration i netværket.

 • Skabe motivation gennem aktiviteter i netværket –også åbne for andre end medlemmer

 • Kombinere foredrag med inspirationsgrupper, der debatterer emnet ud fra forskellige synsvinkler, f.eks. musik, natur, erhverv m.m. Inspirationen opsamles og kan efterfølgende bruges til konkrete projekter.

 • Være visionær og inspirerende i forhold til Lolland-Falsters generelle udvikling. Understøtte udviklingen i lokalsamfundene og imødegå den udvikling, der er betinget af de økonomiske og politiske vilkår efter finanskrisen.

 • Udvikling af nye redskaber i forhold til udvikling af bæredygtig livsstil og forretningsudvikling primært i landdistrikterne.

 • Udbrede kendskab til arbejdet med innovations- og udviklingsstrategier inden for forskellige brancher, herunder kultur-, natur- og erhvervsliv.

 • Optræde aktivt i bestyrelsesarbejder og working boards samt sparring i udviklingskoncepter

 • Tilbyde konsulentydelser til såvel medlems- som andre virksomheder 

 

2. Værdigrundlag:
 • Vi ønsker at skabe fornyelse og udvikling. Det skal være attraktivt at leve i og besøge landdistrikterne som turist eller gæst, og alle aldersgrupper bør have mulighed for at opleve livskvalitet og bruge deres evner til at bevare den.

 • Vi ønsker at bidrage med løsninger, som afspejler et helhedssyn på såvel mennesket som dets omgivelser og miljø.

 • Vi ønsker at arbejde sammen for at medvirke til at løse nogle af lokalsamfundenes udfordringer.

 • Vi vil være bannerførere og skabe synlige resultater. Vi ønsker at dette vil føre til at arbejdet med innovationsstrategier og landdistriktudvikling breder sig.

 • Via dialog vil vi motivere alle til at tage ansvar for udviklingen (borgere/ folkevalgte repræsentanter / administration og ledelse i såvel private som offentlige foretagender).

 • Vi anerkender behovet for mangfoldighed og den enkeltes ret til en tilværelse med et liv baseret på sundhed, bæredygtighed og personlig udvikling.

 • Vi ønsker at forhindre udstødning af alders- og befolkningsgrupper, og vi ønsker at øge integrationen af allerede marginaliserede.

 

3. Aktiviteter:
Formål – udgøre et trygt forum
 • Alle deltagere orienteres om baggrunden for, at man underskriver samarbejds- og hemmeligholdelseserklæring ved optagelse i netværket.

 • Der afholdes månedlige møder, hvor nye medlemmer introduceres, og der orienteres om igangværende projekter og nye muligheder.

 • Der etableres temagrupper ud fra interesse- og metodefællesskab. Temagrupperne er selvorganiserende og arbejder med projektudvikling for hver enkelt eller i samarbejde.

Formål – erfaringsudveksling
 • Ved møderne stille den enkelte sine erfaringer til rådighed for andre i netværket.

 • Der kan arrangeres temamøder om f.eks. turisme, børnekultur, landdistriktudvikling m.m.

 • Når netværksmedlemmer deltager i konferencer m.m. orienteres andre om disse, så man kan opsøge erfaringer og inspiration.

Formål – udvikling af nye redskaber
 • Både storgruppe og temagrupper fungerer som tænketank

 • Ideer fremkommer gennem udveksling af mellem netværkets medlemmer

 • Der indkøbes og vises film: (Verden i Danmark, mv.)

 • Uddannelse/kurser kan sponsoreres eller ansøges gennem netværket

Formål – udbrede kendskab
 • Webside.

 • Gennem enkelte medlemmers konferencedeltagelse.

 • Hvert medlem kan medvirke til at få flere med i netværket.

 • Et sekretariat kan stå til rådighed med informationer til enkeltpersoner og virksomheder udenfor netværket.

 • PR – aviser, TV osv.

Formål – erfaringsudveksling
 • Både storgruppe og temagrupper fungerer som tænketank

 • Ideer fremkommer gennem udveksling af mellem netværkets medlemmer

 • Der indkøbes og vises film: (Verden i Danmark, mv.)

 • Uddannelse/kurser kan sponsoreres eller ansøges gennem netværket

Formål – Deltagelse
 • Deltagelse i bestyrelsesarbejder og working boards

 • Aktiv sparring i udviklingskoncepter

 • Formidling af konsulentydelser i forbindelse med medlemsvirksomheder og andre virksomheder

 

4. Netværkets organisering og drift:
Netværkets organisering:

Netværket arbejder i selvstyrende grupper. Disse vælges blandt medlemmerne. Netværksmøderne udpeger en koordinator/sekretær. Netværksgrupperne fungerer som sparrings- og samarbejdspartner for koordinatoren.

 

Medlemmer:

Medlemmerne i Netværket er enkeltpersoner eller virksomheder, der anbefales af mindst et andet medlem, og som enten privat eller professionelt arbejder seriøst med innovation.
Det er koordinatorens og medlemmernes opgave at invitere nye medlemmer til at deltage i netværket. Nye medlemmer skal gerne have deltaget – eller udtrykt ønske om at påbegynde – et projektarbejde eller en virksomhed med innovativt eller formidlingsmæssigt indhold.

 

Møder:

Der afholdes møder efter behov og disse placeres, hvor det er geografisk hensigtsmæssigt. Til møder kan inviteres potentielle medlemmer. Projekter kan varetages af grupper med medlemmer i mindre arbejdsgrupper i forhold til geografi eller interesser.

Der afholdes et årsmøde i efteråret for alle medlemmer – og her kan også inviteres potentielle medlemmer. Ved årsmødet gøres status over netværkets aktiviteter og resultater i det seneste år. Mødet vil blive arrangeret specielt festligt og kan indeholde specielle events, oplæg, foredrag eller andet spændende.

 

Kontingent:

Det er gratis at være medlem af netværket Blue Sky Innovation, idet der søges midler til at etablere hjemmeside og oprettelse af kontor med ansættelse af en koordinator. Medlemmer sponserer p.t. selv kontorfaciliteter; møbler, EDB-udstyr, telefon, internetforbindelse osv., som der er brug for til det daglige arbejde. Når der er midler til at ansætte en koordinator, placeres denne på en adresse med tilknytning til netværket.Regnskab og revision:Når koordinatoren er ansat, skal vedkommende sørge for udarbejdelse af regnskab og stå for løbende bogføring. Når Blue Sky Innovation optræder som ansøger på projekter forestås revisionen af en autoriseret revisor med tilknytning til DL-Syd.---

 

 

Vedtaget på netværksmødet på Hejrede Friluftsgård d. 17. juli 2011

 

 

bottom of page